Ciclul I - Licență

 E X T R A S din R E G U L A M E N T U L
de organizare și desfășurare a admiterii
în Universitatea Liberă Internațională din Moldova
pentru anul universitar 2017-2018, la ciclul I, Licență


 

  I.      PERIOADA DE ÎNSCRIERE

Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere la studii: 24 iulie – 31 iulie 2017.

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la ora 9.00. 

Pentru participarea la concurs pot fi acceptate copiile actelor de studii.

03 august 2017, ora 11.00 - Anunțarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere.

Depunerea actelor de studii în original – pînă la 07 august 2017.

09 august 2017, ora 12.00 - Anunțarea rezultatelor finale ale concursului de admitere la studii în anul universitar 2017-2018.

  II.     PROGRAME DE STUDII  

Admiterea – 2017
în Universitatea Liberă Internațională din Moldova, la ciclul I, Licență

Facultatea

Specialitatea

Domeniul de formare

Forma de predare

Limba de  instruire

1.

DREPT

 • Drept

cu module de specializare:

 • Drept Public (Constituțional și Administrativ)
 • Drept Economic (Civil);
 • Drept Penal;
 • Drept Vamal;
 • Drept Internațional
 • 38.  Drept

Zi

F/r

Rom

Rus

Eng

Fr

2.

ŞTIINŢE ECONOMICE

 • Contabilitate
 • Finanțe și bănci
 • Cibernetică și informatică economică
 • Business și administrare
 • Economie mondială și relații economice internaționale
 • Economie generală
 • Marketing și logistică
 • Merceologie și comerț
 • Statistică și previziune economică
 • Turism

36.   Științe economice

Zi

F/r

Rom

Rus

Eng

Fr

4.

RELAŢII INTERNAŢIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ŞI JURNALISM

 • Politologie
 • Relații internaționale
 • Jurnalism
 • Științe ale comunicării (Public Relations)

31.  Științe politice

34.  Științe ale comunicării

Zi

 

Rom

Rus

Eng

Fr

3.

PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 • Psihologie*
 • Psihopedagogie
 • Psihopedagogie specială
 • Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară (dublă specialitate)
 • Servicii de asistență socială
 • Sociologie

32.  Științe sociale

33.  Asistență socială

142.  Științe ale educației

*Zi

F/r

Rom

Rus

Eng

Fr

5.

LITERE

 • Limbi moderne: Traducător-referent

(Limbi străine A și B: engleză-franceză, franceză-engleză, engleză-germană, germană-engleză, spaniolă-engleză, engleză-spaniolă, chineză-engleză, engleză-chineză, coreeană-engleză, engleză-coreeană)

223. Științe umanistice

 

Zi

 

 

6.

BIOMEDICINĂ ŞI ECOLOGIE

 •  Tehnologie farmaceutică
 • Tehnologia produselor cosmetice și medicinale*
 • Ecologie
 • Securitatea ecologică
 • Servicii (estetologie)*
 • Silvicultură și grădini publice
 • Biologie moleculară*

42.  Științe ale naturii

55. Tehnologii chimice și biotehnologii

61. Științe agricole

81. Servicii publice

85.  Protecția mediului

*Zi

F/r

Rom

Rus

7.

INFORMATICĂ ŞI INGINERIE

 • Tehnologii informaționale
 • Securitatea informațională*
 • Management informațional*
 • Informatică aplicată
 • Informatică*
 • Electronică*
 • Calculatoare
 • Sisteme optoelectronice*
 • Ingineria sistemelor biomedicale*
 • Design interior*
 • Design vestimentar *

21.  Științe exacte

44.  Arte

52.  Inginerie și activități inginerești

Zi

F/r

Rom

Rus 

Nota:      *  -   la specialitățile marcate cu asterisc forma de organizare a studiilor este doar numai cu frecvență.

III.       CATEGORII DE CANDIDAȚI

 1.  La concursul de admitere în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova se pot înscrie cetățenii Republicii Moldova, deținători ai:

diplomei de bacalaureat;

diplomei de studii medii de specialitate (colegiu);

diplomei de studii superioare universitare; diplomei de licență sau a unui alt act de studii echivalent.

 2. Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) pot participa la concursul de admitere în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare, cu achitarea taxei de studii. Naționalitatea candidaților respectivi se stabilește în baza copiei certificatului de naștere al unuia din părinți.

 3. Candidații, cetățeni ai statelor C.S.I. și ai țârilor baltice, cetățenii străini și apatrizii, absolvenții instituțiilor din localitățile de est ale Republicii Moldova și orașul Bender, absolvenți ai instituțiilor de tip „liceu-colegiu”, „tehnicum”, „sovhoz-tehnicum”, „colegiu” etc., participă la concursul de admitere în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova la locurile planificate pentru deținătorii diplomelor de absolvire a instituțiilor de învățământ mediu de specialitate.

 4. Cetățenii străini și apatrizi pot fi înscriși la studii în conformitate cu Regulamentul cu privire la instruirea cetățenilor străini și apatrizilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 746 din 21 iunie 2003.

 5. La concursul de admitere, pentru toate formele de învățămînt nu se stabilește limita de vârstă.  

IV.       ACTE

Dosarul candidatului la studii  va cuprinde următoarele documente:

a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie) sau copia actului și anexei, autentificate notarial;

b) Certificatul medical-tip (formularul 086-e);

c) Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

d) 6 fotografii cu dimensiunea 3x4 cm.

  V.        FACILITĂȚI

 1.   Conducerea ULIM este în drept să ofere reduceri sau scutire de la plata taxei pentru studii următoarelor categorii de candidați:

a)   persoanelor recomandate la studii din partea instituțiilor cu care ULIM are încheiate acorduri de colaborare (ministere, departamente, autorități publice, companii și organizații naționale și Internaționale);

b)   premianților olimpiadelor naționale și internaționale;

c)   persoanelor a căror medie generală pe actul de studii este mai mare de 9,5;

d)   persoanele a căror părinți, frați, surori își fac studiile sau au absolvit ULIM-ul;

e)   copiii orfani și copiii râmași fără îngrijirea părinților, care au statut de copil orfan;

f)     sportivilor de performanță;

g)   copiii invalizi de gradele I și II sau cu deficiențe fizice și senzoriale;

h)   copiii ai căror ambii părinți sunt invalizi;

i)     copiii ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova;

j)     copiii din familiile cu trei și mai mulți copii, aflați la întreținere.

2. Decizia de oferire a reducerilor și scutirilor menționate tine de competența exclusivă a Rectorului ULIM și este luată în baza unei cereri în acest sens, depuse conform procedurii stabilite.

  VI.       CONDIȚIILE CONCURSULUI

Concursul de admitere se va desfășura în baza:

 • mediei examenelor de Bacalaureat pentru deținătorii Diplomei de Bacalaureat;
 • media generală pentru deținătorii diplomei de studii medii de specialitate (colegiu);
 • media generală de studii / licență pentru deținătorii diplomei de studii superioare universitare, diplomei de licență sau a unui alt act de studii echivalent.

19.06.2017